Регионални новини: София | Пловдив | Варна | Бургас | Русе | Благоевград
Rep.bg извлича актуалните новини от най-големите новинарски и информационни сайтове, като предоставящ услуга за споделяне на новините във Facebook, както и публикуване на коментари под всяка новина. Всяка новина предлага възможност за оценка от потребителите.

Ползването на предлаганите услуги в сайта Rep.bg са напълно безплатни!

Публикувайки коментар в Rep.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз.
Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост или се ползват с рекламна цел.

Авторските права върху коментарите в Rep.bg принадлежат на техните автори, като Rep.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Rep.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Rep.bg има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на потребителя.

Rep.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги, а също така и съобщения, съдържащи рекламни съобщения от трети лица, единствено чрез доброволно предоставяне на своя имейл адрес. Всеки абонат на бюлетина може да се откаже от получаването му във всеки един момент като следва инструкциите в някое от писмата.

Потребителите на Rep.bg се съгласяват, че Rep.bg не носи никаква отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта новини, съобщения и коментари.
Rep.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия.

Rep.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Rep.bg не носи никаква отговорност за достоверността на новините. Всички новини на сайта са собственост на съответния сайт и автор, които са изрично посочени във всяка новина/статия.